Search This Blog

Saturday, July 9, 2016

मन हे माझं... कुणासही न कळलेलं.....

खूप दिवस  मनात होतं माझ्या कि, माझं मन कुठेतरी मोकळं करावं. म्हणून मग मी हा ब्लॉग  बनवला. आपल्या मनाचं कसं असतं ना की, त्याला आपल्याशी खूप काही सांगायचं असतं, खूप काही बोलायचं असतं, पण कधीकधी त्याला तसं करता येत नाही. मग ते तसचं कुठंतरी हरवून बसतं.….

मन हे माझं… कुणासही न कळलेलं…
कधी खळखळून हसलेलं, तर कधी मुसमुसून रडलेलं…
कधी अचानक थांबलेलं, तर कधी बेलगाम धावत सुटलेलं…
कधी आकाशात उंचच उंच उडालेलं, तर कधी धाड्कन जमिनीवर आदळेलं…
कधी स्वतःच्याच विश्वात रमलेलं, तर कधी वास्तवाचे चटके सोसलेलं…
कधी बेधुंद जगलेलं, तर कधी स्वतःला कोंडून घेतलेलं…
कधी चिंब भिजलेलं, तर कधी गारठलेलं…
कधी कुणासही न भ्यालेलं, तर कधी अचानक घाबरलेलं…
कधी कुणाची आठवण काढून रमलेलं, तर कधी कुणी आठवण काढत नाही म्हणून रुसलेलं…
कधी कुणाला तरी विसरलेलं, तर कधी कुणाला तरी कायमचं जपलेलं…
कधी दुखावलेलं, तर कधी खुद्कन हसलेलं…

कसंही असलं तरी आजही हेच खरंय कि मन हे माझं… कुणासही न कळलेलं…

Sunday, June 19, 2016

एक मैत्रिण मलाही आहे...

एक मैत्रिण मलाही आहे... 

एक मैत्रिण मलाही आहे.... 
एक मैत्रिण मलाही आहे.. 

एक मैत्रिण मलाही आहे..
इतरांना असते तशीच... किंवा त्याहून थोडीशी वेगळी... 
थोडी अल्लड, थोडी अवखळ,
थोडी लाजरी, थोडी बुजरी,
थोडी जास्तच बडबडणारी... 
थोडी गप्प राहणारी..... 
इतरांसारखीच... पण थोडी वेगळी.. जराशी वेंधळी... 
एक मैत्रिण मलाही आहे.. 

एक मैत्रिण मलाही आहे..  
कधी खळखळून हसणारी, कधी मुसमुसून रडणारी. 
आलंच कधी मनात तर भडभडून बोलणारी,
नाहीतर मग गप्प होऊन जाणारी. कधी हाडकणारी, तर कधी खुद्कन हसणारी
इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे..


एक मैत्रिण मलाही आहे..
एखाद्या नितळ वाहणाऱ्या झऱ्यासारखी खळखळ,
तर कधी खोल डोहासारखी नि:शब्द ...
शांत असली तर मंजुळ वारा,
आणि रागावली कधी  तर घोंगावणारं वादळ असणारी...

इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे..


एक मैत्रिण मलाही आहे..
प्रेमाने भरभरून कौतुक करणारी,
हक्काने  कधी चुकलं तर कान धरणारी,
कधी चिडनारी तर कधी चिडवणारी,
लटक्या रागाने कधी 'दुष्ट' म्हणणारी..
मग सगळं विसरून हळूच खुद्कन हसणारी...
इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे..

एक मैत्रिण मलाही आहे..
वाटलंच कधी एकटं, केलं कधी जगाने परकं,
तर मायेने आपलंसं करणारी,
पोरक्या झालेल्या मनावर ममतेचं पांघरून घालणारी.
मनात उठलेल्या वादळाला शांत करणारी
भळभळणाऱ्या जखमेवर हळुवार फुंकर घालणारी...
इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे...

एक मैत्रिण मलाही आहे..
नात्यांना बांधून ठेवणारी,
सर्वाना आपलंसं करून घेणारी
राग, द्वेषाचा लवलेशही नसलेली
आहे त्या परिस्थितीत जगायचं कसं
हे माहीत असणारी...
इतरांसारखीच... अंहं... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे...