All the Contents on this blog are reserved and copyright protected...


MyFreeCopyright.com Registered & Protected


Protected by Copyscape Unique Content Check Copyrighted.com Registered & Protected 
SZDE-BZTH-BFB8-AKPL

Friday, March 2, 2018

अजुन थोडा वेळ !!!

अजुन थोडा वेळ !!!

एकदाच तुला शेवटच भेटायच होत,
या डोळ्यांत तुला भरून घ्यायच होत,
तुला शेवटच येताना पहायच होत,
अजुन एकदा वाट पाहण अनुभवायच होत,
तुला भेटल्यावर होणारा आनंद अनुभवायचा होता,
थोडा वेळ तुझ्याकड पहात रहायच होत,
तुझ्या डोळ्यांत हरवून जायचं होतं,
थोडा वेळ तुझ्याशी बोलायच होत,
तुला खुप काही सांगायच होत,
तुला काही तरी बोलतानाही एेकायच होत,
तुझ्या आवाजात माझ नाव एेकायच होत,
अजुन थोडा वेळ तुला थांबवायच होत,
मागे वळत तुला जाताना पहायच होत,
जाताना तुझी होणारी तगमग अनुभवायची होती,
अजुन थोडा वेळ स्वप्नात जगायच होत,

एकदाच तुला ....
एकदाच तुला शेवटच भेटायच होत,
आणि तुझं प्रेम परत एकदा अनुभवायचं होतं,
अजुन थोडा वेळ स्वप्नात जगायच होत,
अजुन थोडा वेळ !!!

Saturday, July 9, 2016

मन हे माझं... कुणासही न कळलेलं.....

खूप दिवस  मनात होतं माझ्या कि, माझं मन कुठेतरी मोकळं करावं. म्हणून मग मी हा ब्लॉग  बनवला. आपल्या मनाचं कसं असतं ना की, त्याला आपल्याशी खूप काही सांगायचं असतं, खूप काही बोलायचं असतं, पण कधीकधी त्याला तसं करता येत नाही. मग ते तसचं कुठंतरी हरवून बसतं.….

मन हे माझं… कुणासही न कळलेलं…
कधी खळखळून हसलेलं, तर कधी मुसमुसून रडलेलं…
कधी अचानक थांबलेलं, तर कधी बेलगाम धावत सुटलेलं…
कधी आकाशात उंचच उंच उडालेलं, तर कधी धाड्कन जमिनीवर आदळेलं…
कधी स्वतःच्याच विश्वात रमलेलं, तर कधी वास्तवाचे चटके सोसलेलं…
कधी बेधुंद जगलेलं, तर कधी स्वतःला कोंडून घेतलेलं…
कधी चिंब भिजलेलं, तर कधी गारठलेलं…
कधी कुणासही न भ्यालेलं, तर कधी अचानक घाबरलेलं…
कधी कुणाची आठवण काढून रमलेलं, तर कधी कुणी आठवण काढत नाही म्हणून रुसलेलं…
कधी कुणाला तरी विसरलेलं, तर कधी कुणाला तरी कायमचं जपलेलं…
कधी दुखावलेलं, तर कधी खुद्कन हसलेलं…

कसंही असलं तरी आजही हेच खरंय कि मन हे माझं… कुणासही न कळलेलं…

Sunday, June 19, 2016

एक मैत्रिण मलाही आहे...

एक मैत्रिण मलाही आहे... 

एक मैत्रिण मलाही आहे.... 
एक मैत्रिण मलाही आहे.. 

एक मैत्रिण मलाही आहे..
इतरांना असते तशीच... किंवा त्याहून थोडीशी वेगळी... 
थोडी अल्लड, थोडी अवखळ,
थोडी लाजरी, थोडी बुजरी,
थोडी जास्तच बडबडणारी... 
थोडी गप्प राहणारी..... 
इतरांसारखीच... पण थोडी वेगळी.. जराशी वेंधळी... 
एक मैत्रिण मलाही आहे.. 

एक मैत्रिण मलाही आहे..  
कधी खळखळून हसणारी, कधी मुसमुसून रडणारी. 
आलंच कधी मनात तर भडभडून बोलणारी,
नाहीतर मग गप्प होऊन जाणारी. कधी हाडकणारी, तर कधी खुद्कन हसणारी
इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे..


एक मैत्रिण मलाही आहे..
एखाद्या नितळ वाहणाऱ्या झऱ्यासारखी खळखळ,
तर कधी खोल डोहासारखी नि:शब्द ...
शांत असली तर मंजुळ वारा,
आणि रागावली कधी  तर घोंगावणारं वादळ असणारी...

इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे..


एक मैत्रिण मलाही आहे..
प्रेमाने भरभरून कौतुक करणारी,
हक्काने  कधी चुकलं तर कान धरणारी,
कधी चिडनारी तर कधी चिडवणारी,
लटक्या रागाने कधी 'दुष्ट' म्हणणारी..
मग सगळं विसरून हळूच खुद्कन हसणारी...
इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे..

एक मैत्रिण मलाही आहे..
वाटलंच कधी एकटं, केलं कधी जगाने परकं,
तर मायेने आपलंसं करणारी,
पोरक्या झालेल्या मनावर ममतेचं पांघरून घालणारी.
मनात उठलेल्या वादळाला शांत करणारी
भळभळणाऱ्या जखमेवर हळुवार फुंकर घालणारी...
इतरांसारखीच... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे...

एक मैत्रिण मलाही आहे..
नात्यांना बांधून ठेवणारी,
सर्वाना आपलंसं करून घेणारी
राग, द्वेषाचा लवलेशही नसलेली
आहे त्या परिस्थितीत जगायचं कसं
हे माहीत असणारी...
इतरांसारखीच... अंहं... पण थोडीशी  वेगळी..... 
एक मैत्रिण मलाही आहे...


Tuesday, May 19, 2015

ह्या ब्लॉगवरील प्रकाशित होणाऱ्या सर्व पोस्ट्स ह्या मला आवडलेल्या कथा कविता आणि काही lovestories आहेत ज्या मी केवळ संग्रह आणि आवड म्हणून पोस्ट  केलेल्या आहेत. आणखी एक ह्यातील ज्या पोस्ट Copy केलेल्या असतील त्यावर आधीच Copied by Internet असं अधोरेखित केलेलं असेल आणि ज्या पोस्ट स्वलिखित असतील त्याखाली माझ नाव असेलत्या कुठून हि ढापलेल्या, चोरलेल्या, छापलेल्या आणि copy & paste केलेल्या नाहीत, ह्याची वाचकांनी खबरदारी घ्यावी. जर तुम्हाला वाटलंच कि अशी एखादी कोणती पोस्ट असेल जी आक्षेपार्ह असेल तर लगेच कळवावे, ती लगेच दुरुस्त केली जाईल. आणि जर का कोणी इथल्या पोस्ट्स चोरी करण्याचा किंवा ढापण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याच्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल ह्याची नोंद घ्यावी. 

आपण ह्या ब्लॉगवर नवनव्या lovestories चा आनंद घेऊ शकता. तो हि लवकरात लवकर. त्या तुम्हाला आवडतील ह्याची मी आशा बाळगतो. जर तुम्हाला काही सुचवायचे असेल, काही टीका टिप्पणी असतील तर ते देखील अवश्य कळवावे, त्याचे स्वागतच होईल.

-प्रभाकर वाघमारे